Προσωπικά Δεδομένα
Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και 
διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ' εξής "χρήστες") 
από τη SAMM.gr (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού
καταστήματος parts.samm.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των
υπηρεσιών και των σελίδων του site www.SAMM.gr. 

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των
χρηστών του SAMM.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την
ιδιοκτησία της SAMM.gr. 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης
και της περίπτωσης αμέλειας, η SAMM.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί 
ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του SAMM.gr στις οποίες προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας. 

 Σύμφωνα με τον GDPR (General Data Protection Regulation)- «Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
η επιχείρησή μας σας ενημερώνει πως:

1) Έχει κάθε δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη για την αγορά του με mail καθώς και
να περάσει
 σε τρίτους (ταχυδρομική) τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της σύμβασης (πώλησης).
2)Τα πεδία που αποθηκεύονται για την διεκπεραίωση της παραγγελίας είναι τα εξής:
Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Διεύθυνσης κατοικίας, Τηλέφωνο, email.

3)Για λόγους ασφαλείας γίνεται αποθήκευση της ip με την οποία πραγματοποιείτε την αγορά σας.
4)Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσετε μέσω email την διαγραφή του λογαριασμού σας και όλων
των στοιχείων σας. Επιπρόσθετα μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία των στοιχείων σας.

5)Συμφωνείτε στην εξαγωγή σε csv όλων των στοιχείων σας καθώς και με των παραγγελίων που έχετε
πραγματοποιήσει στο site μας.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την εγγραφή σας στο parts.samm.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως:
όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να σας ζητηθούν και όταν χρησιμοποιήσετε κάποιες 
υπηρεσίες και προϊόντα του parts.samm.gr ή και όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του SAMM.gr. 

Το SAMM.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών
Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους 
και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο
για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το SAMM.gr
στους χρήστες του, ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, επιλογή του περιεχομένου που
προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, ικανοποίηση των
εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και 
μέσω του parts.samm.gr, ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, 
εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site. 

Κατ' εξαίρεση το SAMM.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις
εξής περιπτώσεις: 
• Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των
προσωπικών τους στοιχείων 
• Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το SAMM.gr
και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από
το SAMM.gr 
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική 
ή κανονιστική αρχή 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του parts.samm.gr
υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε 
περίπτωση το SAMM.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών
δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των
χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση. 

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.SAMM.gr. 
Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δoθεί το όνομα του 
χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάξτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην
πέσουν σε χέρια τρίτων. 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.SAMM.gr διέπονται από το Διεθνές και 
Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το
Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις
από απόσταση.